โครงการสวัสดิการร้านค้า

 

โครงการสวัสดิการร้านค้าด้านอุปโภคและบริโภคแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ร้านค้าที่ร่วมรายการกับสำนักงาน สกสค.จังหวัดระนอง

สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา