แจ้งปิดทำการ เพื่อเข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตฯ

ปิดสำนักงานหนังสือแจ้งปิดสำนักงาน