ภาพกิจกรรมโครงการตายายเยี่ยมหลาน ครั้งที่ 7

ภาพกิจกรรมโครงการตายายเยี่ยมหลาน

คณะกรรมการและสมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดระนอง

มอบเก้าอี้พลาสติก ณ โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง  อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง

เมื่อ วันอังคารที่  26  มกราคม พ.ศ. 2559

6     9