ภาพกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี 2559

บรรยากาศของการตรวจสุขภาพที่ สกสค.วันที่ 6 มิ.ย.59

ภาพกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี  2559  เวลา 07.30 น.  ณ ห้องประชุมกลั่นยิ่ง  ชั้น 2

สำนักงาน สกสค.จังหวัดระนอง