คู่มือผู้ให้บริการสาธารณสุข กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

สำนักงาน สกสค.จังหวัดระนอง  ขอเผยแพรประชาสัมพันธ์คู่มือ   ผู้ให้บริการสาธารณสุข  กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

รูปปกหนังสือ

 ดาวน์โหลดที่นี่