คุรุสภาจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องใจโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560

 คุรุสภาจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู  เนื่องใจโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560

 

banner_ข้อเขียนวันครู2559

การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เป็นกิจกรรมที่สำคัญอีกหนึ่งกิจกรรมของการจัดงานวันครู
ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คุรุสภาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงพระคุณครู รวมทั้งเพื่อให้สังคมได้ร่วมตระหนักและเห็นความสำคัญของครู โดยผ่านข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู

คุณสมบัติของผู้ส่งข้อเขียนเข้าประกวด

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ยกเว้น กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานวันครู
ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

การส่งข้อเขียนเข้าประกวด

– ส่งได้คนละไม่เกิน 1 สำนวน พร้อมแนบสำเนา 11 ชุด
– ระบุชื่อจริง นามสกุลจริง อายุ การศึกษาชั้นสูงสุด อาชีพ ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร(ถ้ามี)
ไว้ตอนท้ายของข้อเขียน

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ  1  รางวัล เงินรางวัล  10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ  2  รางวัล  เงินรางวัล รางวัลละ  7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลชมเชย  5  รางวัล  เงินรางวัล  รางวัลละ  4,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

การพิจารณาตัดสิน
– พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ การใช้ถ้อยคำสละสลวย การใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสมตามหลักภาษาไทย เนื้อหาสาระข้อเท็จจริงได้ชัดเจน
การสร้างความประทับใจ และแรงบันดาลใจที่ศิษย์มีต่อครู
– คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากผลงานที่ส่งประกวดดีไม่ถึงระดับที่สมควรได้รับรางวัล
และข้อเขียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
– ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู ถือเป็นเด็ดขาดจะอุทธรณ์มิได้

กำหนดการมอบรางวัล
วันครูที่ 16 มกราคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูแล้วจะได้รับการพิจารณาลงในหนังสือที่ระลึกวันครู พ.ศ.2560 หรือ วารสารวิทยาจารย์ของคุรุสภา

ผู้สนใจต่อต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มยกย่องวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2282 3153, 0 2281 4843

สามารถส่งผลงานได้ด้วยตนเองที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาหรือส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่และวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดข้อเขียน” ได้ที่  กลุ่มยกย่องวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ในเวลาราชการ หากส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ปลายทาง วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เป็นสำคัญ

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ จำนวนการดาวน์โหลด วันที่ทำรายการ ดาวน์โหลด ดูออนไลน์

รายละเอียดการจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู

96 KB 367 7 ธันวาคม 2559 คลิกเพื่อดาวน์โหลด