ขอเชิญร่วมออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559

สำนักงาน สกสค.จังหวัดระนอง 

ขอเชิญชวน ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปผู้มีสิทธิไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ

ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่  เวลา 8.00-16.00 น.  

โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านใกล้บ้าน

รับร่าง1

รับร่าง2

รับร่าง3

รับร่าง4

รับร่าง5

รับร่าง6

รับร่าง7

รับร่าง8