การให้ทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2559

 มูลนิธิทวี บุณยเกตุ
ประกาศ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559  ขอให้ทางโรงเรียนประกาศประชาสัมพันธ์  ให้ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครขอรับทุนฯ  ส่งถึง   สำนักงาน สกสค.จังหวัดระนอง  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559  ขอให้ทางโรงเรียนประกาศประชาสัมพันธ์และดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนละ 1 คน ส่งถึง สำนักงาน สกสค.จังหวัดระนอง    ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559