การให้ทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2561

 สไลด์
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี ๒๕๖๑  ขอให้ทางโรงเรียนประกาศประชาสัมพันธ์  ให้ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครขอรับทุนฯ  ส่งถึง   สำนักงาน สกสค.จังหวัดระนอง  ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ประกาศมูลนิธิทวี บุณยเกตุ เรื่องการให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขอให้ทางโรงเรียนประกาศประชาสัมพันธ์และดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนละ 1 คน ส่งถึง สำนักงาน สกสค.จังหวัดระนอง    ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561