การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค – ช.พ.ส.

ประกาศ 40ปี,75ปี.1

เรียนท่านสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่เคารพทุกท่าน  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้จัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป หรือมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และต้องชำระเงินค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง  ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการโดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะจ่ายเงินค่าสงเคราะห์รายศพรายเดือนแทนท่านสมาชิก  ขอเชิญทุกท่านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด  และขอแบบคำร้องได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดระนอง  ในวัน และเวลาราชการ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


โปสเตอร์ ช่วยเหลือ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

 

ประกาศและระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วย  การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ สมาชิก  ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. พ.ศ. 2559

แบบขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.1

แบบขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.2

แบบขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ส.1

แบบขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ส.2